โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏดังนี้

หลักทรัพย์ : (GPI) บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายปราจิน เอี่ยมลำเนา 181,535,859 30.26%
2. นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา 77,950,250 12.99%
3. นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา 75,560,050 12.59%
4. นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ 26,290,100 4.38%
5. นายสัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว 18,177,800 3.03%
6. นายกรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล 15,045,900 2.51%
7. นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา 12,542,100 2.09%
8. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ 11,070,200 1.85%
9. นายวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์ 10,430,000 1.74%
10. นายณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล 9,338,416 1.56%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 3 มกราคม 2563