โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 3 มกราคาม 2563 ปรากฏดังนี้

หลักทรัพย์ : (GPI) บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายปราจิน เอี่ยมลำเนา 185,264,559 30.88%
2. นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา 77,062,350 12.84%
3. นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา 75,560,050 12.59%
4. นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ 21,329,300 3.56%
5. นายสัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว 18,069,600 3.01%
6. นายกรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล 14,788,400 2.47%
7. นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา 12,542,100 2.09%
8. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ 11,025,200 1.84%
9. นายวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์ 10,930,000 1.82%
10. นายณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล 9,556,116 1.59%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 3 มกราคม 2563