การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจใช้ดุลพินิจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการบริษัทฯจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป


วันที่ขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รอบผลประกอบการ
2564 25/08/2564 10/09/2564 0.03 01/01/2564 - 30/06/2564
  07/04/2564 27/04/2564 0.05 01/01/2564 - 30/09/2564
2563 25/11/2563 01/12/2563 0.03 01/01/2563 - 30/09/2563
2562 08/04/2563 24/04/2563 0.08 01/07/2562 - 31/12/2562
22/08/2562 06/09/2562 0.10 01/01/2562 - 30/06/2562
2561 04/04/2562 19 /04/2562 0.09 01/04/2561 - 31/12/2561
24/05/2561 07/06/2561 0.15 01/09/2560 - 31/03/2561
2560 17/10/2560 24/10/2560 0.12 01/01/2560 - 30/09/2560
  30/06/2560 07/07/2560 0.14 01/01/2560 - 30/04/2560