ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ
ประจำปี 2564
497.54 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท

กำไรขั้นต้น
ประจำปี 2564
206.98 ล้านบาท

กำไรสุทธิ
ประจำปี 2564
30.79 ล้านบาท

  2562 2563 2564
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)      
รายได้จากการขายและบริการ 719.33 509.41 497.54
กำไรขั้นต้น 288.65 209.66 206.98
กำไรสุทธิ 102.72 34.09 30.79
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)      
สินทรัพย์หมุนเวียน 555.76 323.48 223.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 421.06 490.59 565.88
รวมสินทรัพย์ 976.81 814.07 788.88
หนี้สินหมุนเวียน 174.52 39.13 30.94
หนี้สินไม่หมุนเวียน 24.98 26.67 26.22
รวมหนี้สิน 199.50 65.80 57.16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 777.31 748.27 731.72
ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 300.00 300.00 300.00
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 40.13 41.16 41.60
อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.28 6.69 6.10
ROE (%) 13.16 4.47 4.16
ROA (%) 13.24 5.05 4.99
D/E (เท่า) 0.26 0.09 0.08