การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น และประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงมีมติอนุมัติดังนี้

  • ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวัน ประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ด้วย และหากสถานการณ์ คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การ เลื่อนประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิใน การรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
  • ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯที่ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไร ขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ แล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดิม) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 48 ล้าน บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น จากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกระทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป