ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดตเมื่อ: 22 สิงหาคม 2562 (16:36)
SET : GPI

1.95 THB

เปลี่ยนแปลง: -0.09

(%เปลี่ยนแปลง): -4.41

ปริมาณ (หุ้น)
460,100

ราคาสูงสุด
1.96

ราคาต่ำสุด
1.91

มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
893,151