ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดตเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2562 (16:37)
SET : GPI

2.10 THB

เปลี่ยนแปลง: -

(%เปลี่ยนแปลง): -

ปริมาณ (หุ้น)
256,200

ราคาสูงสุด
2.14

ราคาต่ำสุด
2.08

มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
541,732