โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

หลักทรัพย์ : (GPI) บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายปราจิน เอี่ยมลำเนา 230,832,000 38.47%
2 นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา 62,710,050 10.45%
3 นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา 62,710,050 10.45%
4 นายสัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว 17,797,100 2.97%
5 นายกรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล 14,788,400 2.47%
6 นายสมศักดิ์ ติรกานันท์ 14,293,700 2.38%
7 นายวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์ 13,400,000 2.23%
8 นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา 12,542,100 2.09%
9 นายณัฏฐชัย ตังจารุพงศ์สกุล 8,097,000 1.35%
10 นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ 7,660,000 1.28%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด