การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจใช้ดุลพินิจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการบริษัทฯจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป


วันปิดสมุดทะเบียน (XD) วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รอบผลประกอบการ
2561 24/05/2561 07/06/2561 0.15 01/01/2561 - 31/03/2561
2560 30/06/2560 07/07/2560 0.14 01/01/2560 - 30/04/2560
17/10/2560 24/10/2560 0.12 01/01/2560 - 30/09/2560