การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ค. ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด