การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด