ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2558 2559 2560 1H2561
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)        
รายได้จากการขายและบริการ 776.48 752.62 814.92 648.70
กำไรขั้นต้น 348.95 317.85 329.79 347.03
กำไรสุทธิ 126.09 119.60 140.17 209.54
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)        
สินทรัพย์หมุนเวียน 465.20 536.46 906.68 790.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 183.52 181.74 178.22 179.69
รวมสินทรัพย์ 648.72 718.20 1084.90 970.07
หนี้สินหมุนเวียน 327.46 283.15 320.78 84.97
หนี้สินไม่หมุนเวียน 36.62 38.75 22.21 23.64
รวมหนี้สิน 364.08 321.90 342.99 108.62
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 284.64 396.30 741.91 861.45
ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 250.00 250.00 300.00 300.00
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 44.94 42.23 40.47 53.50
อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.61 15.70 17.01 32.07
ROE (%) 44.75 35.13 24.63 32.53
ROA (%) 24.66 22.16 19.43 36.11
D/E (เท่า) 1.28 0.81 0.46 0.13